การส่งบทคัดย่อ

             ประชุมสัมมนา KKU SCIENCE EDUCATION SYMPOSIUM 2010 ในระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2553 กิจกรรมนี้ พวกเราจำนวน 35 คน(จาก 52 คน) จาก 3 กลุ่ม (กลุ่มวิทยานิพนธ์ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) จะต้องร่วมนำเสนอผลงาน โดยจะต้องส่งบทคัดย่อมาให้คณะทำงาน และได้จัดสรรว่า
                                – กลุ่มฟิสิกส์ จำนวน 23 คน คัดเอา 15 คน (ผู้ประสานงาน :: ศักดิ์อนันต์)
                                – กลุ่มเคมี 18 คน คัดเอา 12 คน (ผู้ประสานงาน :: สราวุธ)
                                – กลุ่ม ชีววิทยา 11 คน คัดเอา 8 คน (ผู้ประสานงาน :: นิธิรัตน์)
                ทั้งนี้ คนจำนวน 35 คน จะได้นำเสนองานวิจัยของตนเอง (แยกตามห้อง ตามวัน เวลาที่จะจัดตามตารางและแจ้งให้ทราบต่อไป) สำหรับกลุ่ม ป.โทภาคปกติ จาก 11 คน คัดเอา 7 คน โดยให้ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 18 พ.ค. 2553 นี้
              ข้อกำหนดการเขียนบทคัดย่อ เพื่อรวบรวมทำเป็นเอกสารประกอบการสัมมนา ในครั้งนี้ ให้เขียนเหมือนวิทยานิพนธ์ (แต่ไม่ต้องบอกผลการวิจัย เพราะยังไม่ได้ทำ) โดยในการพิมพ์ ให้ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point ความยาวเฉพาะบทคัดย่อไม่เกิน 15 บรรทัด ตามแบบฟอร์มนี้ ตัวอย่างเช่น

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้า  กระแส โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
ผู้นำเสนอ นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข รหัสประจำตัวนักศึกษา 525050083-2  
   สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่/ที่ทำงาน  โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
อีเมล์   sakanan2@gmail.com โทร 08-9028-6327
บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 38 คน เป็นนักเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการสอน เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน 11 แผน 22 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนกระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนกระบวนการกลุ่ม มาหาค่าเฉลี่ย( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม และค่าสถิติ  Non- parametric test  
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะได้แนวทาง ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: