โครงการ KKUSES2010

โครงการประชุมสัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับนานาชาติประจำปีการศึกษา  2553  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักการและเหตุผล
                      การประชุมสัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับนานาชาติ  เพื่อเป็นเวทีแห่งการเสวนา  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการวิจัยกับประเทศต่างๆ  เป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดลใจของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีมุมมองการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษากว้างขวางมากขึ้น  เกิดแนวความคิดใหม่ๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  ในระดับสากลให้ก้าวทันกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาของโลกในปัจจุบัน  และเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และร่วมกันพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนาต่อไป
             ดังนั้น สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา  การประชุมสัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับนานาชาติ  วันที่  28 – 30 พฤษภาคม  2553  โดยวิทยากร ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Associate Prof. Dr. Bruce Waldrip  จาก Monash University, Australia 
วัตถุประสงค์
 1.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
 2.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกลและสามารถทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาตามคำถามวิจัยของตนได้อย่างมีคุณภาพ
 3.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพในวิทยาศาสตร์ศึกษา
 4.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1.  นักศึกษามีมุมมอง  เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ  และมีแรงบันดาลใจในการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 2.   นักศึกษาได้มีโอกาส  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
 3.  พัฒนาการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  ในระดับสากลให้ก้าวทันกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาของโลกในปัจจุบัน 
Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “โครงการ KKUSES2010”

  1. konsmart Says:

    หลักการการจัดงาน Symposium
    1. สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ศึกษารุ่นใหม่
    2. สร้างเครือข่ายนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
    3. พัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในระดับสากล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: