คณะกรรมการจัดงาน

1.  คณะกรรมการอำนวยการ
1.1  ดร.โชคชัย  ยืนยง                                   ประธาน               
1.2  รศ.ดร.ทัศนีย์  บุญเติม                             กรรมการ
1.3  รศ.ดร.คงศักดิ์  ธาตุทอง                           กรรมการ
1.4  รศ.ดร.สันติ  วิจักขณาลัญฉ์                       กรรมการ
1.5  รศ.วิมล  สำราญวานิช                             กรรมการ
1.6  รศ.น้อยทิพย์   ลิ้มยิ่งเจริญ                         กรรมการ
1.7  ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย                      กรรมการ
1.8  ผศ.ดร.วรรณจรีย์  มังสิงห์                         กรรมการ
1.9  ผศ.ดร.ไพโรจน์  เติมเตชาติพงศ์                   กรรมการ
1.10  ผศ.สุระษา  ตันสวัสดิ์                           กรรมการ
1.11  ดร.ปัฐมาภรณ์  พิมพ์ทอง                        กรรมการ
1.12  ดร.นิติวัฒน์  ศรีสวัสดิ์                          กรรมการและเลขานุการ

2.  ฝ่ายเลขานุการ
2.1  นายชำนาญ เพริดพราว                             ประธาน               
2.2  นางสุภารัตน์ น้อยนาง                              กรรมการ
2.3  นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี                            กรรมการ
2.4  นางสาวรำไพ พรมวงษ์                             กรรมการ
2.5  นายวงค์ณภา แก้วไกรษร                           กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่    –  ทำหนังสืออนุมัติโครงการ
           –  ทำหนังสือขออนุญาตต้นสังกัด
           –  จัดสรรงบประมาณ

3.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
3.1  นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข                           ประธาน               
3.2  นายสู้ศึก รูปเหลี่ยม                                  กรรมการ
3.3  นางสาวอัญชลี สุดประโคน                         กรรมการ
3.4  นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น                            กรรมการ
3.5  นางสาวสมหวัง อังสนุ                              กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่    –  ประชาสัมพันธ์บุคลากร
           –  ทำแผ่นพับ  โปสเตอร์  และเว็บไซต์การประชุม

4.  ฝ่ายปฏิคม
4.1  นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี                             ประธาน               
4.2  นางสาวปริยภัทร เวียงพล                           กรรมการ
4.3  นางสาวลลิตา ไชยเชษฐ์                             กรรมการ
4.4  นางสาวลำพูน สิงห์ขา                               กรรมการ
4.5  Mr. Kitoi    Phommanivong             กรรมการ
4.6  Mr.  Sayakorn  Pantathong              กรรมการและเลขานุการ

 หน้าที่    –  ดูแลอาหาร  เครื่องดื่ม  อาหารว่าง
            –  รับส่งวิทยากร
            –  ติดต่อโรงแรม,ยานพาหนะ

 5.  ฝ่ายสถานที่              
5.1  นายสุริยนต์  ไชยมาตร์                                      ประธาน
5.2  นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี                                   กรรมการ
5.3  นางสาวปริยภัทร เวียงพล                                  กรรมการ
5.4  นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น                                    กรรมการ
5.5  นางสาวลลิตา ไชยเชษฐ์                                    กรรมการ
5.6  นางสาวลำพูน สิงห์ขา                                      กรรมการ
5.7  นายสู้ศึก รูปเหลี่ยม                                         กรรมการ
5.8  นางสาวอัญชลี สุดประโคน                                 กรรมการ
5.9  นางสาวกัญญา ราชหุ่น                                     กรรมการ
5.10  นางสาวกุลวรรณ ผาพิมูล                                กรรมการ
5.11  นางสาวไข่มุก แสงวงค์                                   กรรมการ
5.12  นางจรรยา ชินฝั่น                                         กรรมการ
5.13  นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์                                  กรรมการ
5.14  นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา                          กรรมการ              
5.15  นายชัชวาล วังภูมิใหญ่                                   กรรมการ
5.16  นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา                                  กรรมการ
5.17  นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข                            กรรมการ
5.18  นายเทวฤทธิ์ จันเสริม                                    กรรมการ
5.19  นายนรินทร รัตนทา                                      กรรมการ
5.20  นางสาวนัฎฐพร กมลทิพย์                              กรรมการ
5.21  นางสาวน้ำฝน วงษ์สนิท                                กรรมการ
5.22  นายนิกร สีกวนชา                                       กรรมการ
5.23  นางสาวนุสรา สินทร                                   กรรมการ              
5.24  นายพงศธร ทิพรักษ์                                     กรรมการ
5.25  นางเพ็ญพร วังภูมิใหญ่                                  กรรมการ
5.26  นางภควรรณ เหลาแหลม                                กรรมการ
5.27  นางสาวภัทริกา ศรีขอดเขต                             กรรมการ
5.28  นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์                            กรรมการ
5.29  นางยุพิน ลุนบง                                          กรรมการ
5.30  นางสาวรจนา ไชยศรีฮาด                               กรรมการ
5.31  นางสาวรัชนีกร ยิ่งชนะ                                  กรรมการ
5.32  นางสาวลักคณา บุญลับ                                 กรรมการ
5.33  นายวรวุฒิ บ่อคำ                                         กรรมการ
5.34  นางสาววราลักษณ์ พิมพ์ดี                               กรรมการ
5.35  นายวิทยากร บะคะ                                      กรรมการ
5.36  นายศุภชัย ดวงคำน้อย                                   กรรมการ
5.37  นางสาวสดใส สุขสุทธิ์                                 กรรมการ
5.38  นายสมโภชน์ นันบุญ                                    กรรมการ
5.39  นางสาวสมหวัง อังสนุ                                  กรรมการ
5.40  นายสราวุธ วิเชียรลม                                    กรรมการ
5.41  นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร                          กรรมการ
5.42  นายสุเทพ แพทย์จันลา                                  กรรมการ
5.43  นางสาวเสาวนีย์ ชินฤทธิ์                               กรรมการ
5.44  นางสาวอณุสรา พลหาร                                 กรรมการ
5.45  นางสาวอรชุลี สุวรรณผา                                กรรมการ
5.46  นางเอื้องพร คำอ้อ                                        กรรมการ
5.47  นางสาวธิชานันท์ บุตรวิเศษ                            กรรมการ
5.48  นายปรีชา สิทธิสาร                                      กรรมการ
5.49  นายไพบูลย์ นาคต้อย                                    กรรมการ
5.50  นางสาวราตรี เหลืองาม                                  กรรมการ
5.51  นายชนะศึก   โพธิ์นอก                                  กรรมการ
5.52  Mr.  Sayakorn  Pantathong      กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่    –  จองห้องสำหรับจัดงาน
           –  ตกแต่งสถานที่
           –  ทำป้ายการประชุม

 6.  ฝ่ายพิธีการ
6.1  นางสาวนิธิรัตน์ อาโยวงษ์                                 ประธาน               
6.2  นางสาวภัทริกา ศรีขอดเขต                                กรรมการ
6.3  นางวราวรรณ  ศิริอุเทน                                   กรรมการ
6.4  นางมาลินี  ไชยบัง                                         กรรมการ
6.5  นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ                              กรรมการ
6.6  นางสาวดารณี ไชยเวช                                     กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่    –  พิธีการบนเวที

7.  ฝ่ายดำเนินการนำเสนอ
7.1  นางสาวธิดารัตน์ สร้อยจักร                              ประธาน               
7.2  นางสาวลำพูน สิงห์ขา                                   กรรมการ                              
7.3  นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี                                กรรมการ
7.4  นายสราวุธ  วิเชียรลม                                   กรรมการ
7.5  นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ                           กรรมการ              
7.6  นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล                       กรรมการ
7.7  นางสาวจิราพร  ทับซ้าย                              กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่    –  จัดตารางนำเสนองาน
           –  ประสานงานผู้นำเสนอผลงาน
           –  ควบคุมการนำเสนอผลงาน
          –  ทำเอกสารประกอบการประชุม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: